Regulamin cudo.co

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH CUDO.CO

§1 DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji cudo.co.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe określenia będą miały następującą treść:

1) Operator – Designer Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10 lok. 248, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000821368, posiadająca NIP 9512495883 i REGON 385221926, adres mailowy help@cudo.co

2) Usługa – usługa cudo.co świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika przy użyciu sieci Internet, polegająca na udostępnieniu miejsca na Serwerze w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania Treści – zgodnie z warunkami określonymi w wybranym Pakiecie. Usługa jest odpłatna zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku i wybranym przez Użytkownika Pakiecie;

3) Strona – strona internetowa zlokalizowana pod adresem www.cudo.co, administrowana przez Operatora, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa oraz prezentująca charakterystykę Usługi,

4) Umowa – umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem o świadczenie Usługi zawierana drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie

5) Serwer – Komputer (komputery), na którym przechowywana jest Treść Użytkowników oraz oprogramowanie które umożliwia prawidłowe działanie Usługi;

6) Użytkownik – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej zawarł Umowę o świadczenie Usługi;

7) Współpracownik – osoba upoważniona przez Użytkownika do dostępu do Konta tego Użytkownkia, w zakresie i na zasadach ustalonych przez Użytkownika;

8) Konto – przestrzeń na Serwerze przydzielona Użytkownikowi opatrzona unikalnym adresem internetowym, Loginem i zabezpieczona Hasłem;

9) Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Kont, które są przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora jako administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. t.j. 2002.101.926 z późn. zm.) w celu wystawienia faktury VAT;

10) Cennik – informacja zawarta na Stronie w zakładce https://cudo.co/oferta-cudo-co/ określająca cenę za Usługę;

11) Pakiet – wybrana przez Użytkownika, z dostępnych na Stronie, opcja świadczenia Usługi;

12) Treść – pliki graficzne, dokumenty inne dane, które mogą być przechowywane, przetwarzane i udostępniane w formie elektronicznej przez Użytkownika w ramach Usługi, stanowiące jego własność;

13) Login – ciąg znaków alfanumerycznych, tworzący nazwę użytkownika, zabezpieczający dostęp do Konta;

14) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do wprowadzenia podczas procesu logowania w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

§2 ZAWARCIE UMOWY / REJESTRACJA USŁUGI

  1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz dokonanie płatności za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem w ramach wybranego Pakietu.
  2. Wybrany Pakiet może wprowadzić bezpłatny okres testowy Usługi poprzedzający odpłatne korzystanie z usługi.
  3. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie i musi być poprzedzona akceptacją Regulaminu i udzieleniem zgód wskazanych przez Operatora. Wypełnienie i zaakceptowanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rejestracją Użytkownika na Stronie.
  4. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na Stronie Użytkownik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email.
  5. W przypadku korzystania z usługi płatnej, najpóźniej w momencie rozpoczęcia płatnego okresu świadczenia usługi, Użytkownik jest zobowiązany do podania:
   • firmy oraz nazwiska i imienia, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną,
   • numeru NIP, jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą,
   • adresu siedziby firmy lub adresu prowadzenia działalności zawodowej

w celu wystawieniu mu faktury VAT.

 1. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym w przypadku każdej ich zmiany.
 2. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji na Stronie automatycznie zostanie wygenerowane Konto przypisane do konkretnego Użytkownika. Następnie Użytkownik dokona ustalenia indywidualnego Loginu i Hasła, niezbędnych do korzystania z Usługi.
 3. W przypadku wybrania przez Użytkownika Pakietu:
  • który jest połączony z bezpłatnym okresem korzystania z Usługi – Konto zostanie aktywowane niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
  • który nie posiada bezpłatnego okresu korzystania z Usługi – Konto zostanie aktywowane niezwłocznie po dokonaniu wymaganej wpłaty.
 4. Z chwilą pierwszego zalogowania Operator udziela Użytkownikowi czasowej, odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji „cudo.co” w zakresie świadczenia Usługi w miejscu i czasie przez siebie wybranym:
  • w przypadku usługi płatnej przez okres, za jaki uiszczona została Opłata;
  • w przypadku usługi bezpłatnej – przez okres, określony w Pakiecie
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na osoby trzecie.
 6. Licencja zezwala na korzystanie z Aplikacji „cudo.co” wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania z Usługi, tj. w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania Treści na Koncie.
 7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin i zakładając Konto:
 1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
 2. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do realizacji Usługi.
 3. oświadcza, że wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do Usługi w sposób dobrowolny i świadomy;
 4. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem Usługi;
 5. akceptuje Politykę prywatności dostępną na Stronie https://www.cudo.co/polityka-prywatnosci/

§3 ZASADY ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Użytkownik korzysta z Usługi na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z działania Usługi, za wyjątkiem opisanej w niniejszym paragrafie.
 2. Kontakt Użytkownika z Operatorem jest dokonywany jedynie za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usługi, Operator korzysta ze współpracy firm trzecich w celu zapewnienia mocy obliczeniowej, dostępu do Internetu, zapewnienia usług administracji itp.
 4. Operator świadczy Usługę i prowadzi Stronę z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 5. Operator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do żądania od Użytkownika zaprzestania jakichkolwiek działań w ramach korzystania z Konta, jeśli zostaną one uznane za niepożądane przez Operatora, nawet jeśli nie naruszają one niniejszego Regulaminu – żądanie takie zostanie wysłane na adres e-mail Użytkownika.
 6. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Strony oraz Konta niezawinionego przez niego, w tym także za niezawinioną utratę Treści.
 7. Odpowiedzialność Operatora za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora od Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystania z Usługi.
 8. W przypadku Pakietu, z którego Użytkownik korzysta nieodpłatnie, Operator zastrzega sobie prawo, do:
  1. zablokowania i usunięcia go, po uprzednim poinformowania Użytkownika, w przypadku braku aktywności przez okres 1 miesiąca;
  2. zmiany jego nazwy (adresu), w przypadku ubiegania się o nią użytkownika, korzystającego z abonamentu płatnego. W takim przypadku, Operator skontaktuje się uprzednio z Użytkownikiem, dając mu możliwość przekształcenia Pakietu w pakiet płatny.
 9. Operator w szczególności nie gwarantuje, że: usługa spełni konkretne wymagania Użytkownika, Usługa będzie świadczona bezpiecznie i bez błędów, wyniki świadczenia Usługi nie będą obarczone błędami lub ewentualne błędy w Usłudze będą poprawione.
 10. Operator ma prawo do:
  1. okresowego wyłączania dostępności Usługi (przerwa techniczna), w sposób jak najmniej utrudniający normalne korzystanie przy czym zamieści na Stronie informację o planowanych przerwach określając czas ich trwania ,
  2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  3. modyfikacji cech użytkowych, estetycznych i funkcjonalnych Strony i Konta oraz do umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych przez niego momentach korzystania z Strony.
 11. Użytkownik w ramach Konta może zarządzać zgromadzoną na nim Treścią, w tym może przeglądać, modyfikować a także może udostępniać je publicznie lub Współpracownikom i je ukrywać według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Konta. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzetrzymywania, gromadzenia oraz przetwarzania zbiorów danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dodawanie i zarządzanie Treścią.
 14. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. utrzymywania lub rozpowszechniania informacji o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe,
  5. naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów;
  7. destabilizacji Serwisu ani zakłócania ciągłości świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

§4 WSPÓŁPRACOWNICY

 1. Użytkownik może w ramach Usługi wskazać Współpracowników w liczbie nie większej niż w wybranym przez niego Pakiecie.
 2. Użytkownik może przydzielać Współpracownikom uprawnienia w dostępie do Konta, stosowne do możliwości technicznych Strony.
 3. Współpracownicy mogą dodawać i przeglądać Treść.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonywane przez Współpracowników oraz Użytkownika.

§5 BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI

 1. Operator zapewnia ochronę Danych Użytkownika przed dostępem osób trzecich, za wyjątkiem Współpracowników, wskazanych przez Użytkownika lub osób, którym Użytkownik ujawnił dane dostępowe do Konta.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Danych poprzez wprowadzenie Loginu i Hasła, które są podstawowymi środkami bezpieczeństwa tych Danych.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić Hasło i Login na inne.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Loginu, w tym za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym

§6 WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1 Mbit/s oraz zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome 30 lub nowszą, Internet Edge, Mozilla Firefox 30 lub nowszą, Safari 7.1 lub nowszą, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników składających się na zawartość Bazy Kont jest Operator, który zobowiązuje się przetwarzać te dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi oraz wystawienia faktury VAT. Operator może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika, lub gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych zapisanych w Bazie Kont.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych. Operator oświadcza, że infrastruktura teleinformatyczna Strony spełnia wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisów prawa dot. warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§7-1 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, jako Administrator danych, może powierzyć Operatorowi jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w § od 7-1 do 7-4 niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Operator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

§7-2 ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Użytkownik może przetwarzać w Usłudze dane, identyfikujące swoich Współpracowników (w tym: klientów) jedynie w celu umożliwienia im dostępu do Usługi oraz przesyłania mailowych powiadomień o aktywności w Strefie Pracy, o ile użytkownik nie zdecyduje się zablokować tej opcji. Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tych Współpracowników do przetwarzania ich danych i staje się Administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia.
 2. Operator będzie przetwarzał  dane, powierzone przez Użytkownika, na które mogą się składać jedynie: adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.
 3. Przetwarzane dane nie będą wykorzystane przez Operatora do żadnego innego celu niż wymieniony w ust 1. powyżej.

§ 7-3 OBOWIĄZKI OPERATORA JAKO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Operator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Operator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  
 4. Operator zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§7-4 DALSZE POWIERZENIE DANYCH DO PRZETWARZANIA

 1. Operator zastrzega sobie prawo powierzenia danych do dalszego przetwarzania podwykonawcy, który jest dostawcą infrastruktury serwerowej.
 2. Operator korzysta i będzie korzystać z poddostawcy, przetwarzającego dane na terenie Unii Europejskiej.

§8 WYNAGRODZENIE

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora wynagrodzenia – zgodnie z aktualnym na dzień zawierania/odnawiania Umowy – Cennikiem oraz wybranym Pakietem.
 2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie złożonego zamówienia. Po dokonaniu zapłaty, Operator wyśle Użytkownikowi elektroniczną Fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi.
 3. Wynagrodzenie płatne jest z góry. Brak płatności w wymaganym terminie może skutkować blokadą Usługi.
 4. Okres rozliczeniowy może wynosić: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, w zależności od wybranej opcji z Cennika. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu świadczenia Usługi.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za cały okres, na który została zamówiona Usługa, także wtedy, gdy Użytkownik z własnego wyboru nie korzystał z Konta.
 6. Operator poinformuje Użytkownika na jego adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym o konieczności wniesienia opłaty za nowy okres rozliczeniowy, a w przypadku braku przedłużenia umowy również o usunięciu Konta.
 7. Usługa może zawierać darmowy okres próbny. Gdy darmowy okres próbny dobiegnie końca, Użytkownik będzie mógł kontynuować korzystanie z Usługi jedynie po opłaceniu usługi, zgodnie z ust 3 powyżej.
 8. W przypadku zmiany Pakietu na wyższy, zmiana ta skutkuje rozpoczęciem nowego Okresu Rozliczeniowego.
 9. Zmiana Pakietu na niższy po wykorzystaniu bezpłatnego okresu próbnego lub po odnowieniu Usługi może skutkować utratą pewnych funkcjonalności i/lub limitów konta. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat tym spowodowanych.

§8-1 METODY PŁATNOŚCI

 1. Podstawowym sposobem płatności jest płatność on-line, wykonywana za pomocą współpracującej z Operatorem firmy trzeciej, będącej procesorem płatności. W ten sposób dopuszczalne jest posługiwanie się tzw. szybkimi przelewami oraz płatnościami za pomocą kart płatniczych Visa i Mastercard. Płatności takie są uznawane natychmiast po przekazaniu przez nich informacji przez procesora płatności i natychmiast jest uruchamiany odpowiedni abonament.
 2. Informujemy, że operatorem płatniczym jest firma Dotpay sp. z o.o. z siedzibą ul. Wielicka 28B, Kraków 30-552.
 3. Zmiana operatora płatniczego, wymienionego w ust 2. powyżej może być dokonana przez Operatora w dowolnym momencie a jej zmiana Regulaminu z niej wynikająca nie będzie wymagać odrębnego informowania Użytkowników i akceptacji tej zmiany.
 4. Awaryjną metodą płatności jest wpłata na konto Operatora, prowadzone przez ING Bank o numerze 94 1050 1025 1000 0090 8079 2980.
 5. Aby płatność, o której mowa w ust. 4 uruchomiła wybrany abonament, konieczne jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres billing@cudo.co potwierdzenia wykonania przelewu. Abonament zostanie uruchomiony wówczas w ciągu 24h, z wyłączeniem weekendów i świąt.

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Umowa jest zawarta na czas określony wskazany w wybranym przez Użytkownika Pakiecie. Czas trwania umowy rozpoczyna się od dnia aktywacji Konta. Przed zakończeniem czasu trwania Umowy Użytkownik może złożyć oświadczenie o jej przedłużeniu na kolejny okres wskazany w Pakiecie wybranym przez Użytkownika.
 2. Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia w każdej sytuacji.
 4. Oświadczenia o rozwiązaniu umowy są dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi Operator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.
 6. W zawiadomieniu wskazywany jest termin zakończenia świadczenia usługi będący jednocześnie terminem przeniesienia danych z Konta.
 7. Po upływie terminu na przeniesienie danych z Konta, Operator uprawniony jest do usunięcia danych z Konta, za co nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Ze względu na fakt, że niektóre dane Użytkownika mogą być danymi osobowymi, Operator będzie usuwać te dane z bazy operacyjnej w 3 miesiące od daty zakończenia świadczenia Usługi a z kopii zapasowych po 6 miesiącach od tej daty. Usunięcie danych, o których mówi ten ustęp jest NIEODWRACALNE.
 9. Użytkownik, który jest konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu abonamentu. W takim przypadku przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty, pomniejszonej o zapłatę za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy liczoną jako iloraz ilości dni, które minęły od zakupu abonamentu oraz ilości dni usługi w abonamencie.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika na niewykonanie lub nienależyte wykonaniem Umowy jest dostarczana Operatorowi pocztą elektroniczną na adres Operatora podany na Stronie zawiera co najmniej:
  • pełną firmę Użytkownika i nazwę jego Konta,
  • określenie istniejącego problemu wraz z dokładnym opisem
 2. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić.
 3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa ust. 1 nie wywołuje żadnych skutków.
 4. Postępowanie reklamacyjne toczy się wyłącznie w wersji elektronicznej.

§11 PRAWA AUTORSKIE

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Strony, w szczególności prawa autorskie do Aplikacji, do zdjęć, nazwa serwisu, znaki towarowe Operatora oraz inne wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Operatorowi lub podmiotom, z którymi Operator zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Strony czy Aplikacji bez zgody Operatora.

§12 ZMIANA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Zmiany Regulaminu są publikowane na Stronie, dodatkowo Użytkownik otrzymuje informację o zmianie Regulaminu – w tym planowanej dacie wprowadzenia zmian – w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika oraz za pośrednictwem Strony

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 23 stycznia 2020 r.
 2. Niniejszy Regulamin zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego ma charakter wiążący.
 3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
 4. Wszelka korespondencja pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem jest dokonywana za pomocą poczty elektronicznej:
  1. w przypadku Operatora na adres help@cudo.co,
  2. w przypadku Użytkownika na jego adres email podany w formularzu rejestracyjnym.